Våra samarbetspartners

VÅR INTEGRITETSPOLICY GDPR 2018

INFORMATION TILL VÅRA KUNDER, MEDVERKANDE UTSTÄLLARE, TIDIGARE SOM KOMMANDE,
SAMARBETSPARTNERS SAMT LEVERANTÖRER OCH ÖVRIGA
INTRESSENTKONTAKTER.

Denna personuppgiftspolicy vänder sig till dig som kontaktar oss eller har kontakt med oss via
telefon, email, web-sida eller på annat sätt lämnar sin personliga information till oss.
Hanteringen av personuppgifterna följer EUs data förordning (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018.
Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk
person varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras med ett namn,
ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska,
psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet, Se tillämplig lagstiftning för fler definitioner.

Informationen samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, personnummer, postadress, telefonnummer,
elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsinformation, adressbaserad profilering och databaserad på användningen av digitala tjänster.

Informationen används av oss för marknadsföring, leverans av produkter, som grund för statistik,
produktutveckling och fakturering samt i förekommande fall våra partners att anpassa innehåll,
annonser och erbjudanden till ert företag.

Uppgifterna kan även analyseras och grupperas för urval, prioritering och planering av den
personliga informationen, så kallad profilering. Detta kan även omfatta information vi får genom cookies och plugin på vår hemsida.
Personuppgifter kan lämnas till partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal och till myndigheter
om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut.

Personuppgifter sparas alltid för visst ändamål och raderas bestämd tid efter att affärsrelationen har upphört
eller att den registrerade återkallat sitt samtycke. Den registrerade kan också begära
korrigering / radering av eventuella felaktiga uppgifter eller skriftligt begära ut information om de
personuppgifter vi lagrat om hen. Detta sker skriftligt enligt rutin.För att skydda personuppgifter har vi lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för hantering och överföring av personuppgifter, inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sådana uppgifter mot
oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt alla andra olagliga former av bearbetning.

Ytterligare information och begäran om information om vår hantering av personuppgifter lämnas av vår företrädare för GDPR, Ann-Christin J:son-Widinghoff, a.widinghoff@ettoco.se