BOKNINGSREGLER FÖR MÄSSDELTAGARE

Bokning/Betalnings/Avbokningsregler Bröllopsmässan

1. Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Bröllopsmässan. Antages anmälan har härigenom bindande avtal träffats avseende den monterplats och hyra som angivits i mässans orderbekräftelse eller i annat meddelande från mässan. Utställaren äger rätt att frånträda
avtalet endast om han skriftligen anmäler detta inom 8 dagar från bokningsbekräftelsefaktura utställardatum. Avbokning mindre än 90 dagar 50% av deltagarkostnaden, mindre än 60 dagar före mäss-start – gäller 100% av deltagaravgiften.

2. Deltagaravgiften/slutfaktura sändes ut 60 dagar före mäss-start och skall vara reglerad 30 dagar innan mässans igångsättande.

3. Monterplatsen skall ha tagits i besittning senast 3 timmar innan bröllopsmässan startar. Skulle så ej ske äger mässan disponera över monterplatsen.

4. Utställaren skall ha sedan ha montern iordningställd minst 2 timmar före mässans början.

5. Utställare som har skrymmande utställningsgods som ej kan transporteras fritt i utställningsgångarna skall ta kontakt med mässan i god tid före utställningen för planerande av intransport.

6. Mässan är beredd att träffa särskild överenskommelse om utsträckt inflyttningstid med de utställare som har komplicerade byggnadsarbeten.

7. Utställaren skall hålla sin monter i bästa skick och på begäran av mässan på egen bekostnad förbättra densamma om mässan anser den göra ett mindre gott intryck.

8. Utställaren förbinder sig att ta del av och följa gällande säkerhets- och ordningsföreskrifter eller föreskrifter av teknisk karaktär som utfärdats av mässan.

9. Klagomål på tilldelad monterplats skall framföras i god tid innan monterplatsen tagits i besittning. Skulle mässan inte kunna
tillhandahålla monterplats som beställts, är utställaren i första hand skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna kan påkallas. Kan mässan överhuvudtaget inte erbjuda annan plats eller utrymme på grund av fel eller försummelser, för vilka mässan svarar, äger utställaren rätt att återfå inbetald monterhyra. Därutöver äger utställaren inte rätt att erhålla någon ersättning och äger sålunda i intet fall rätt till ersättning för indirekt skada. Utnyttjar utställaren tilldelad monter äger utställaren ej rätt till någon kompensation.

10. Monterplatsen får ej tas i besittning förrän anmälningsavgiften, samt monterhyran till fullo är betalda.

11. Utställaren äger ej rätt att utan mässans skriftliga godkännande helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

12. Endast sådana föremål som av mässan bedöms överensstämma med den aktuella mässans inriktning och uppfyller skäliga kvalitetskrav får utställas. Skulle ett utställt föremål inte anses uppfylla nyssnämnda krav, åligger det utställaren att omgående och på egen bekostnad avlägsna föremålet från montern. Utställaren äger inte rätt att återfå erlagd monterhyra eller del därav, eller erhålla annan ersättning av mässan för kostnad eller skada – direkt eller indirekt – som kan uppstå med anledning av mässans beslut enligt ovan.

13. Det är ej tillåtet att utställa levande djur, explosiva varor eller annat som mässan betecknar olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda varor skall vara i överensstämmelse med statliga myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser och skall där så erfordras vara försedda med godkännande från sådana myndigheter eller organ. Utställare erinras om sina skyldigheter i samband med utställning av maskiner m.m. enligt arbetsmiljölagen och arbetarskyddsstyrelsens meddelande 70:4. Mässan friskriver sig från allt ansvar från skador eller ålägganden till följd av att alla bestämmelser ej följts eller godkännande ej inhämtats. Utställaren ersätter mässan för alla utgifter och skador till följd härav.

14. Det är inte tillåtet för utställaren att inom mässområdet genom skyltning hänvisa till utställning utanför mässområdet.

15. Utställda varor får ej avlägsnas under pågående utställning utan speciellt tillstånd från mässan.

16. Mässan ansvarar inte för i utställarens monter utställda föremål eller dekorationer, oavsett om skada uppkommit genom fel eller försummelse av mässan eller av personal för vilken mässan ansvarar. Det åligger utställaren att teckna egna utställarförsäkringar i valfritt försäkringsbolag. Mässan innehar arrangörsförsäkring hos Länsförsäkringar Uppsala gällande 10 000.000 kr, vilket inte innefattar utställarens föremål,
personskador eller liknande.

17. I de fall katalog, register, annan sammanställning eller framställning upprättas (exempelvis för att användas på Internet, vid s.k. online mässor eller annars i tryckt form) frånsäger sig mässan allt ansvar för eventuella felaktigheter i sådant material.

18. Utställaren ger sitt samtycke till att mässan får använda utställarens uppgifter fritt på sätt som mässan finner lämpligt (detta inkluderar, men är inte begränsat till, sådant som anges i punkt 17 ovan samt att även i övrigt lämna Utställarens uppgifter till tredje man).

19. Det är inte tillåtet för utställaren att:
a) placera föremål utanför monterområde eller blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, el-centraler
b) använda annan ytbehandling än mässans standard på mässans väggar och övriga material utan tillstånd av mässan
c) låta dekorationer och dylikt överstiga de maximihöjder som är bestämda för utställningen ifråga utan tillstånd av mässan
d) använda av brandmyndigheterna ej godkända dekorationsmaterial
e) utan brandmyndigheternas och mässans tillstånd använda öppen eld, förvara gaser och lättantändliga vätskor inom mässområdet
f) utanför den egna montern sprida reklam utan tillstånd av mässan
g) ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och försäljning på sätt som strider mot Internationella Handelskammarens grundregler för reklam eller som stör andra utställare och besökare. All muntlig och skriftlig marknadsföring skall vara vederhäftig och förenlig med marknadsföringslagen.

20. Beträffande restaurangservice finns alltid sådan öppen under mässdagarna, vilken har exklusiva
rättigheter när det gäller servering och måltidsarrangemang inom våra lokaler. I enlighet med gällande utskänkningstillstånd får endast lokaluthyrarens bar/restaurang tillhandahålla och servera öl, vin och sprit i mässans lokaler. Utställaren får inte utan mässans tillstånd tillhandahålla
servering eller måltidsarrangemang i mässans lokaler. Utställaren får ej heller tillhandahålla eller servera öl, vin eller sprit inom mässans område.

21. Politisk propaganda får inte förekomma i montern eller på annan plats inom mässområdet.

22. Föremål eller avfall som kvarlämnats i montern efter sista utrymningsdatum kan mässan låta bortföra på utställarens ansvar och bekostnad. Såsom säkerhet för fullgörandet av samtliga förpliktelser gentemot mässan, som utställaren har eller kommer att få, har mässan rätt att innehålla utställarens föremål till dess full betalning sker. Samma rätt som nu nämns tillkommer mässan när utställaren kvarlämnat föremål efter sista utrymningsdatum.

23. Skulle, på grund av omständigheter varöver mässan inte råder, inskränkning med avseende på uppvärmning eller tillhandahållande av elström och vatten ske, är utställaren ej berättigad återfå monterhyra eller del därav. Utställaren är ej heller berättigad till någon form av skadestånd.

24. Skulle, till följd av krig, särskilda åtgärder från stat eller kommun, strejk, lock-out, brand eller annan härmed jämförlig händelse, Mässan nödgas inställa eller uppskjuta avhållandet av utställningen, återbetalas ej erlagd monterhyra. Utställaren äger däremot så snart utställningen kan avhållas, rätt till förtur avseende monterplats samt erhålla viss kompensation för tidigare inbetald monterhyra vid betalning av den nya monterhyran. Härutöver äger utställaren ej rätt till någon form av skadestånd.

25. Skulle särskild skatt eller annan pålaga komma att uttagas på åtaganden enligt detta kontrakt skall motsvarande belopp erläggas av utställaren.

26. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 1,5% per månad.

27. Dessa bestämmelser kan endast ändras genom skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för Mässan.

28. Alla priser är exkl moms. Registreringsavgift 2.900 exkl moms för Grand Hôtel Stockholm, 1.500 exkl. moms för Conventum Örebro,  är ej återbetalningsbar och avdrages ej från utställarhyran. Hela utställarhyran (100%) samt övriga tillkommande kostnader betalas mot faktura senast 30 dagar före mäss-start.

pa-skrivbordet-vektor